Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Wniosek o wyrażenie zgody przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska

Korekta wcześniej wprowadzonego wniosku | Wydruk wcześniej wprowadzonego wniosku

Miejscowość, data złożenia wniosku o wyrażenie zgody na zatrudnienie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty:

Miejscowość:

Data:

Nazwa szkoły/placówki, której dotyczy wniosek:
Adres szkoły/placówki, której dotyczy wniosek:

Miejscowość:

Ulica:

Kod pocztowy, Poczta:

status szkoły/placówki
Nazwa powiatu, na którego terenie ma siedzibę szkoła/placówka, której dotyczy wniosek:
Nazwa organu prowadzącego szkołę/placówkę, której dotyczy wniosek:
Imię i nazwisko nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji, którego dotyczy wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty:

Imię:

Nazwisko:

Stanowisko, na którym dyrektor zamierza zatrudnić nauczyciela:
Planowany wymiar zatrudnienia nauczyciela:
Informacja o szkole/placówce

*dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Nazwa zajęć edukacyjnych/rodzaj prowadzonych zajęć, które dyrektor zamierza przydzielić osobie:
Kształcenie ogólne
Nazwa przedmiotuWymiar zatrudnienia
Kształcenie ogólnozawodowe
UsuńNazwa profiluNazwa przedmiotuWymiar zatrudnienia
Kształcenie zawodowe
UsuńSymbol/nazwa zawoduKształcenie teoretyczne
(przedmiot)
Ksztalcenie praktyczne
(przedmiot)
Wymiar zatrudnienia
Kształcenie specjalne (w przypadku prowadzenia kształcenia specjalnego w formie nauki w szkołach ogólnodostępnych, szkołach lub oddziałach integracyjnych, szkołach lub oddziałach specjalnych i ośrodkach o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, proszę wskazać rodzaj niepełnosprawności lub niedostosowanie społeczne)

w celu zaznaczenia kilku opcji należy przytrzymać klawisz Ctrl
Rodzaj prowadzonych zajęć wynikający z zajmowanego stanowiska
UsuńStanowiskoRodzaj niepełnosprawności/niedostosowanie społeczne ucznia/wychowanka**Wymiar zatrudnienia
**w celu zaznaczenia kilku opcji należy przytrzymać klawisz Ctrl
***pałacu młodzieży, młodzieżowego domu kultury, ogniska pracy pozaszkolnej, pozaszkolnej placówki specjalistycznej, międzyszkolnego ośrodka sportowego
Ile razy dyrektor kierował do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty wniosek w sprawie zatrudnienia
Uzasadnienie wniosku:
Załączniki do wniosku:
Imię i nazwisko dyrektora szkoły:

Imię:

Nazwisko:

Kontakt:

Nr tel. do szkoły:

E-mail szkoły:

Nadzór pedagogiczny sprawowany przez:
- oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią art. 222 i art. 224 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe        (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, ze zm.),
- oświadczam, że wyżej wymieniona osoba nie pozostaje w stosunku pracy w szkole, o której mowa powyżej w dniu złożonego wniosku o wyrażenie zgody na zatrudnienie,